Polityka ochrony danych osobowych - Ficosota

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych została sporządzona w celu wykonania obowiązków Ficosota OOD, UIC: 837055835 / zwanego dalej Ficosota i / lub My / na podstawie Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Polityka ma charakter informacyjny i ma na celu wyjaśnienie, jakie dane osobowe Ficosota zbiera, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej, w jaki sposób dane są przetwarzane i przechowywane, a także kiedy jest to niezbędne, do ujawnienia danych osobowych podmiotom trzecim. Za pomocą niniejszej polityki podane są również informacje o prawach podmiotów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz o środkach technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony w tym zakresie.

Informacje o nas
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Ficosota OOD, UIC: 837055835.

Legalny pobyt i siedzibaShumen 9700, 48 Madara Blvd.
Szczegóły korespondencji
Emailprivacy@ficosota.com
Strona internetowawww.ficosota.com

Informacje o naszym inspektorze ochrony danych osobowych:
Ficosota przykłada wyjątkową staranność w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych. W tym celu powołaliśmy Urzędnika odpowiedzialnego za ochronę danych. Pełni on funkcję kontaktową we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym wykonywanie praw przewidzianych w przepisach.

Imię i nazwiskoYordan Cholakov
Szczegóły korespondencjiSofia, 102 Bulgaria Blvd.
Emaildpo@ficosota.com

Osoby, których dane dotyczą
Ficosota zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w ramach wykonywania działalności gospodarczej, a także w trakcie wykonywania różnego rodzaju obowiązków ustawowych. Mogą one obejmować między innymi:

 • dane osób fizycznych przetwarzane w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów, w tym przedstawicieli prawnych innych przedsiębiorców – partnerów i klientów;
 • dane osób biorących udział w akcjach promocyjnych i konkursach, w tym na Facebooku i Instagramie lub za pośrednictwem partnerów – agencji marketingowych;
 • dane osób dla celów marketingu bezpośredniego;
 • dane osób biorących udział w ankietach prowadzonych przez Ficosota;
 • dane odwiedzających nasze witryny itp.

Zbierane i przetwarzane dane osobowe; podstawy prawne i cel przetwarzania
Ewentualnie możemy zbierać Twoje dane osobowe, kiedy bierzesz udział w naszych konkursach, ankietach, kampaniach promocyjnych i marketingowych, a także kiedy korzystasz z naszej strony internetowej. W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej i określonej zgody. W przypadku innego przetwarzania danych, wymagamy Twoich danych osobowych w celu zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego lub ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nie moglibyśmy pozwolić Ci uczestniczyć w większości konkursów, wysłać nagród lub świadczyć usługi, ze względu na niemożność zidentyfikowania Cię. We wszystkich przypadkach przetwarzamy tylko minimum informacji niezbędnych do realizacji określonego celu.
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje o Tobie:

Kategorie danych osobowychCel przetwarzaniaPodstawy prawne (stosowane naprzemiennie w zależności od konkretnej kategorii i celu przetwarzania)
• Imię i nazwisko
• PIN / osobisty numer identyfikacyjny /
• Stały adres zamieszkania
• Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail)
• Korespondencja i wiadomości e-mail, które
- powiadomienia związane z naszymi produktami i usługami.
 
Dane mogą być również wykorzystywane do:
Przetwarzanie jest niezbędne do przestrzegania ciążącego na nas obowiązku prawnego.
- wykonania obowiązków przewidzianych w ustawie o rachunkowości oraz w Kodeksie postępowania podatkowego i ubezpieczeń społecznych i innych powiązanych z nimi instrumentach ustawowych, w zakresie prowadzenia prawidłowej i zgodnej z prawem rachunkowości oraz wypełniania innych ustawowych obowiązków;
- wypełnienia obowiązków informacyjnych wszystkich komisji rządowych i organów regulacyjnych;
- udzielenia informacji sądowi i organom porządku publicznego.
Rozpoczęcie i prowadzenie postępowań sądowych.Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych.
• Imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e-mail
• adres doręczenia nagród
• zdjęcia;
• w niektórych przypadkach także profil społecznościowy
Do celów:
- udział w kampaniach promocyjnych i konkursach;
- publikowanie części danych w charakterze zwycięzcy;
- przesłanie nagrody;
- udział w ankietach;
- marketing bezpośredni naszych produktów i usług; 
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody.
• Imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e-mail, w niektórych przypadkach również profil społecznościowy
Odpowiadanie na Twoje pytania poprzez formularz kontaktowy.
 
Odpowiadanie na Twoje prośby o informacje i / lub skargi.
Przetwarzanie jest niezbędne do zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych.

Udostępnianie informacji:
Ficosota nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim przed upewnieniem się, że zostały podjęte wszelkie środki techniczne, organizacyjne i prawne (podpisując umowy) w celu ochrony takich danych. Prowadzimy w związku z tym ścisłą kontrolę. W tym celu możemy korzystać z usług stron trzecich w niektórych czynnościach umownych. Do stron trzecich (usługodawców) zaliczamy: kancelarie prawne i firmy księgowe, audytorów, kurierów, przewoźników, wykonawców lub dostawców rządowych, a także inne osoby fizyczne lub prawne – na przykład dostawcy oprogramowania i / lub rozwiązania sprzętowe i / lub infrastruktura, zewnętrzni konsultanci w związku z ustalaniem praw na podstawie zobowiązania prawnego lub z uwzględnieniem ich uzasadnionego interesu, w zależności od przypadku.
Podanie danych osobowych jest w niektórych przypadkach obowiązkowe ze względu na obowiązujące nas wymagania prawne i w tym celu przekazujemy informacje: organom publicznym i gminnym, ministerstwom, Krajowemu Urzędowi Skarbowemu, Krajowemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Ochrony Konkurencji, Komisja Ochrony Konsumentów oraz innym organom i komisjom regulacyjnym.

Zautomatyzowane algorytmy
Nie używamy żadnych zautomatyzowanych urządzeń do podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo powierzonych nam danych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego chronimy Twoje dane, stosując wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które posiadamy, aby nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu, nieuprawnionego lub złośliwego wykorzystania, utraty lub przedwczesnego usunięcia informacji.
Ficosota podejmuje działania mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą lub nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Istnieją zasady i procedury mające na celu ochronę informacji przed utratą, nadużyciem lub nielegalnym ujawnieniem. Ponadto podejmujemy dalsze środki bezpieczeństwa informacji, w tym kontrolę dostępu, ścisłą ochronę fizyczną i niezawodne praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Część zastosowanych środków to:

 • Ochrona zebranych danych osobowych przed nieuzasadnionym wykorzystaniem i śladami ich przetwarzania;
 • Utrzymanie bezpiecznych systemów komputerowych, za pomocą których przetwarzane są dane osobowe. W naszych systemach stosujemy odpowiednie mechanizmy kontrolne w zakresie separacji danych i zarządzania nimi;
 • Przyjęcie surowych zasad i procedur dotyczących naszych pracowników w celu zminimalizowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Pracownicy Ficosota znają obowiązujące zasady i są przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych z zachowaniem najwyższej staranności i przestrzegania przyjętych dobrych praktyk;
 • Wykonując swoją działalność, Ficosota współpracuje wyłącznie z renomowanymi organizacjami i unika współpracy z firmami, które naszym zdaniem mogą zagrozić bezpieczeństwu danych osobowych osób;
 • Przyjęto dobre praktyki we wprowadzaniu i administrowaniu systemami bezpieczeństwa oraz monitorowaniu rozwoju technologicznego pod kątem możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w naszej firmie;
 • Obserwacja bezpieczeństwa systemów komputerowych i zawartych w nich danych osobowych, w tym możliwości dostępu do niektórych typów danych osobowych przez pracowników firmy;
 • Udostępnianie tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania pracy odpowiedniego pracownika.

Z drugiej strony stosujemy środki techniczne, takie jak szyfrowanie, pseudonimizacja i anonimizacja zebranych danych osobowych, jeśli to możliwe.

Kiedy usuwamy Twoje dane osobowe?
Ficosota niszczy zebrane i przetwarzane dane osobowe według określonej procedury w określonych ustawowo terminach (np. W ustawie o rachunkowości), a jeśli takich nie ma, w terminach wskazanych przez nas w Polityce przedawnienia oraz po rozliczenie wszystkich naszych stosunków i wygaśnięcie terminów przedawnienia. Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do określonych celów.
W przypadku anonimizacji danych osobowych podane okresy nie mają zastosowania, ponieważ nie możemy Cię zidentyfikować.

Transfer między krajami
W ramach swojej zwykłej działalności Ficosota nie przekazuje danych osobowych poza granice UE. W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane poza Unię Europejską, ale tylko po zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony lub odpowiednich gwarancji i podstaw prawnych.

Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych
Masz prawo do informacji, wglądu i otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Ficosota. Jeśli uważasz, że informacje o Tobie, które posiada Ficosota, są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać edycji swoich danych osobowych.

Ponadto masz prawo:

 • do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • żądać zniszczenia / usunięcia swoich danych osobowych, gdy ustaną podstawy prawne ich przetwarzania;
 • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; i / lub
 • cofnąć zgodę, gdy Ficosota przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody (bez takiego wycofania wpływającego na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);
 • do skargi do organu nadzorczego – Komisji Ochrony Danych Osobowych (Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. lub www.cpdp.bg).

Ficosota będzie realizować żądania, wycofania lub sprzeciwy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, ale zasady te nie mają charakteru bezwzględnego: nie zawsze mają one zastosowanie i możliwe są wyjątki. W odpowiedzi na przesłane zapytanie konieczne jest potwierdzenie Twojej tożsamości i / lub podanie dalszych informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Twoją prośbę.
W przypadku wielokrotnego korzystania z prawa dostępu do informacji lub kopiowania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Ficosota może nałożyć rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne niezbędne do ich udostępnienia.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?
Z każdego z praw przewidzianych prawem można skorzystać poprzez złożenie wniosku o skorzystanie z odpowiedniego uprawnienia. Żądanie realizacji praw osób, których dane dotyczą, można złożyć w następujący sposób:

 • Elektronicznie na następujący adres e-mail: dpo@ficosota.com.
 • Osobiście pod następującym adresem: miasto Shumen 9700, 48 Madara Blvd

Żądanie realizacji prawa do danych osobowych powinno zawierać następujące informacje:

 • Identyfikacja osoby – imię i nazwisko i numer dowodu osobistego / PIN /;
 • Dane kontaktowe i informacje zwrotne – adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • Zapytanie – opis żądania.

Ficosota udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem wykonania Twoich praw w terminie jednego miesiąca.
W razie potrzeby powyższy okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków składanych przez określoną osobę. Ficosota informuje osobę o każdym takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, podając również przyczyny opóźnienia. Informacje przekazywane podmiotowi oraz każda komunikacja i działania związane z wykonywaniem praw osoby, której dane dotyczą, są udzielane bezpłatnie (z wyjątkiem przypadków nadużycia przyznanych praw).
Możemy zażądać podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości, gdy istnieją wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej zgłaszającej żądanie. Wykonując swoje uprawnienia za pośrednictwem pełnomocnika, należy również przekazać nam pełnomocnictwo notarialne.
Ficosota nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na żądanie, jeżeli nie jest to warunkiem umożliwiającym identyfikację osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, informacje są prawdopodobnie dostarczane za pomocą urządzeń elektronicznych, chyba że wyraźnie zażądano inaczej.

Korzystanie z plików cookie
Ficosota zbiera lub przetwarza dane osobowe za pomocą plików cookies, o czym więcej informacji możesz znaleźć w Polityce wykorzystywania plików cookies na naszej stronie.

Aktualizacja polityki ochrony danych osobowych
Niniejsza polityka może podlegać zmianom ze strony Ficosota, ostatnio była aktualizowana 17.09.2019. Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki zostaną należycie oznaczone.