OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SAVEX

NOTA PRAWNA
Niniejsza strona internetowa dostarczana jest przez Ficosota, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w rejestrze handlowym w Agencji Rejestrowej Republiki Bułgarii pod ujednoliconym kodem identyfikacyjnym (UIC) 837055835, z siedzibą i zarejestrowanym adresem: Shumen, Bułgaria, 48 Madara Blvd.
Terminy „my”, „nas”, „nasz” i „Ficosota” odnoszą się do Ficosota Ltd.
Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej w jakikolwiek sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej Savex („Ogólne warunki”). Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi warunkami, ponieważ zawierają one informacje dotyczące Twoich praw i ograniczeń tych praw. Jeśli nie akceptujesz wszystkich tych warunków, nie korzystaj z tej witryny.
Ze względu na ciągłe innowacje techniczne i zmiany odpowiednich ram prawnych, poniższe Ogólne Warunki muszą być od czasu do czasu zmieniane i / lub poprawiane przez nas. Dlatego prosimy użytkownika o zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami przed każdą wizytą na tej stronie internetowej i uwzględnienie wszelkich zmian i / lub poprawek.

UWAGI O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH
Cała zawartość tej witryny (teksty, obrazy, dźwięk i inne dostępne na niej materiały), w tym kod obsługujący tę witrynę, są własnością Ficosota. Projekt i układ tej strony internetowej są chronione prawem autorskim, prawami do baz danych, projektu i innymi i nie mogą być kopiowane ani imitowane w całości ani w części. Wszelkie prawa są zastrzeżone przez Ficosota. Treść, projekt i struktura strony internetowej są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystywanie tekstów lub ich części lub materiałów fotograficznych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ficosota. Prawa do rozpowszechniania i powielania są zastrzeżone przez Ficosota.
Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na tej stronie są zastrzeżone lub używane na podstawie licencji Ficosota. Nie można pobierać, kopiować, modyfikować ani w inny sposób wykorzystywać znaków towarowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody strony trzeciej, która może być właścicielem znaków towarowych. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie lub nadużycie znaków towarowych jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie obowiązującego prawa.

INFORMACJA O PRODUKCIE
Odniesienie do jakiegokolwiek produktu na stronie internetowej nie stanowi oferty sprzedaży lub dostawy tego produktu.
Produkty przedstawione na tej stronie są przykładami produktów wytwarzanych przez Ficosota. Ficosota nie gwarantuje, że produkt przedstawiony na tej stronie internetowej jest również dostępny w Twoim kraju lub regionie, ani że nazwa, opis lub specyfikacja produktu będzie taka sama, jak zawarta na stronie internetowej.

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI
W tej witrynie możemy udostępniać funkcje umożliwiające udostępnianie treści. Należy pamiętać, że udostępnianie treści za pośrednictwem tej witryny internetowej może stać się publicznie dostępne. Udzielasz Ficosota ogólnoświatowego, niewyłącznego, zbywalnego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego prawa i licencji, bez odszkodowania, do używania, reprodukcji, dystrybucji, adaptacji, wyprowadzania, transmitowania, wyświetlania i wykonywania, publicznie lub w inny sposób. Powyższe licencje zachowują ważność po zaprzestaniu korzystania z tej witryny. W odniesieniu do wszystkich treści, które udostępniasz za pośrednictwem tej witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa niezbędne do udzielenia tych licencji.

TWORZENIE LINKÓW DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ
Możesz utworzyć hiperłącze do tej witryny, ale tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą i zgodnie z instrukcjami, które możemy Ci przekazać w związku z tym. W szczególności możesz linkować tylko do strony internetowej, która jest Twoją własnością i może być połączona tylko z naszą stroną główną.
W dowolnym momencie możemy poprosić Cię o usunięcie ze swojej witryny linku (hiperłącza) do tej witryny, naszych znaków towarowych lub logo i możemy podjąć wszelkie prawne lub faktyczne działania, które uznamy za stosowne. W przypadku obrażeń lub strat, zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, które ponieśliśmy w wyniku połączenia z tą witryną.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
Ta strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż Ficosota. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy takich witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, politykę prywatności lub inne praktyki i polityki takich witryn.
Umieszczenie przez nas hiperłączy do takich witryn internetowych nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów na takich stronach internetowych ani żadnego związku z ich operatorami.
Ficosota nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innej własności przemysłowej lub dóbr osobistych, które występują na stronie internetowej, do której można uzyskać dostęp za pomocą hiperłącza.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ficosota publikuje tę witrynę internetową „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNE” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.
Wszelka odpowiedzialność Ficosota za szkody wynikające z dostępu lub korzystania z tej strony internetowej – niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego – jest ograniczona do szkód spowodowanych umyślnie lub rażącym niedbalstwem.
Informacje, treści lub materiały udostępnione za pośrednictwem tej witryny mogą zawierać nieścisłości lub błędy, Ficosota nie gwarantuje dokładności, rzetelności ani kompletności informacji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub inne nieścisłości związane z zawartością lub materiałami informacji, opublikowane w niniejszym dokumencie.
Ficosota dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była wolna od wirusów, jednak nie możemy zagwarantować braku wirusów. Z tego powodu zalecamy zadbanie o odpowiednią ochronę przed wirusami (np. Za pomocą skanerów antywirusowych) przed pobraniem dokumentów lub danych.

RÓŻNE
Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Ogólnych warunków zostanie uznana za niewykonalną (nieważną i nieważną) z mocy prawa, nie będzie to miało wpływu na wszystkie inne części niniejszych Ogólnych warunków.
Niniejsze Ogólne Warunki regulują nasze relacje z Tobą i stanowią całość naszej umowy z Tobą.
Ogólne warunki i treść tej strony internetowej podlegają prawu bułgarskiemu, którego sądy mają wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami.

Niniejsze Ogólne Warunki zostały przyjęte i wchodzą w życie z dniem 21.12.2020.